Privacyverklaring Dilara's Hair & Cameratoezicht

In het kader van de beveiliging van onze locaties en eigendommen houdt Dilara’s Hair op geselecteerde locaties cameratoezicht, en verwerkt daarmee persoonsgegevens. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

In deze cameratoezicht privacyverklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn, zullen we de aangepaste versie publiceren op onze website.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij houden cameratoezicht:

 • Ter beveiliging van onze locaties en eigendommen.
 • Om vast te kunnen stellen hoe en door wie eventuele schade is aangebracht.
 • Om eventuele schade te kunnen verhalen op de betreffende daders.
 • Om de beelden te kunnen gebruiken voor aangifte en/of als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken.

Welke gegevens verwerken wij van u

Ons uitgangspunt is dat we niet méér gegevens verwerken dan nodig is om de activiteiten zoals genoemd in paragraaf 1 uit te voeren. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Foto- en videobeelden.
 • Datum, tijdstip en locatie waar(op) de opnamen zijn gemaakt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We bewaren de gemaakte opnamen maximaal 4 weken, tenzij wij de opnamen nodig hebben voor het verhalen van schade en/of het doen van aangifte of als bewijsmateriaal. In dat geval bewaren wij de opnamen tot de claim dan wel gerechtelijke procedure is afgehandeld. Uw websites gegevens worden in ons klantenbestand van Salonized opgeslagen, wanneer u voor onze diensten kiest.

Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dat noodzakelijk is voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang. Dat gerechtvaardigd belang is gelegen in het beveiligen van onze locaties en eigendommen.

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken

Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen, zoals bijvoorbeeld hulpdiensten. In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.

Dit geldt ook als het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als de belangen van andere mensen in het geding zijn.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.
 • Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren.
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Als blijkt dat wij inderdaad geen grond hebben om uw persoonsgegevens nog langer te bewaren, zullen wij op de kortst mogelijke termijn aan uw verzoek voldoen.
 • U kunt ons verzoeken om even niets te doen met uw persoonsgegevens, behalve ze te bewaren (recht van beperking), als:
  • uw gegevens onjuist zijn, en wij ze nog niet hebben kunnen corrigeren;
  • wij uw gegevens niet (meer) nodig hebben, maar u wilt wel dat we ze nog voor u bewaren;
  • u bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking die wij uitvoeren op grond van ons gerechtvaardigd belang, zoals bedoeld in paragraaf 4
 •  Voor zover wij over uw gegevens beschikken op basis van uw toestemming, of om een overeenkomst met u uit te voeren, kunt u ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.
 • Voor die verwerkingen waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben, kunt u bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen dan stoppen met de verwerking(en) waar u bezwaar tegen heeft gemaakt, tenzij wij dwingende redenen hebben die zwaarder wegen dan uw privacybelang. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, of met de reactie op uw verzoek, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw gegevens

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om Dilara’s Hair, onze klanten en medewerkers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Een vrouw laat haar haar knippen door de dé kleurspecialist kapper in salon Zwanenburg.
Adres en contactgegevens:

Vragen?

Dennenlaan 116A,

1161 CT Zwanenburg

info@dsh-beauty.nl

06 48 22 79 30

Kom eens langs!

De salon in het echt bewonderen?

Bekijk onze salon
Afspraak maken